Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 10-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu TH7B

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu TH7B

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu TH7B

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu TH7B

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:58
Trường đấu TH7B

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu TH7B

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:07
Trường đấu TH7B

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu TH7B

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu TH7B

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu TH7B

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu TH7B

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:07
Trường đấu TH7B

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:00
Trường đấu TH7B

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu TH7B

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:30
Trường đấu TH7B

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:21
Trường đấu TH7B

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:18:29
Trường đấu TH7B

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:10:49
Trường đấu TH7B

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu TH7B

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu TH7B

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu TH7B

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu TH7B

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:30
Trường đấu TH7B

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:50
Trường đấu TH7B

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:57
Trường đấu TH7B

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu TH7B

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu TH7B

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu TH7B

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu TH7B

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu TH7B

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:53
Trường đấu TH7B

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu TH7B

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu TH7B

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:28
Trường đấu TH7B

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:22
Trường đấu TH7B

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:51
Trường đấu TH7B

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu TH7B

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:53
Trường đấu TH7B