Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 07-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu TH7B

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:24
Trường đấu TH7B

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu TH7B

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu TH7B

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu TH7B

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu TH7B

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7B

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu TH7B

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu TH7B

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7B

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu TH7B

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu TH7B

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu TH7B

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu TH7B

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:03
Trường đấu TH7B

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu TH7B

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:47
Trường đấu TH7B

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu TH7B

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu TH7B

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu TH7B

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu TH7B

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu TH7B

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu TH7B

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu TH7B

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu TH7B

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu TH7B

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:44
Trường đấu TH7B

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu TH7B

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu TH7B

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu TH7B

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu TH7B

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:06
Trường đấu TH7B

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu TH7B

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu TH7B

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:47
Trường đấu TH7B

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu TH7B