Phát lại trực tiếp đá gà An Giang CPC5 ngày 09-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC5

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu CPC5

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC5

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:35
Trường đấu CPC5

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu CPC5

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu CPC5

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC5

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC5

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC5

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC5

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:34
Trường đấu CPC5

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:41
Trường đấu CPC5

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC5

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC5

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu CPC5

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC5

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC5

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu CPC5

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu CPC5

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu CPC5

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:06
Trường đấu CPC5

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:16:49
Trường đấu CPC5

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC5

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu CPC5

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:06:42
Trường đấu CPC5

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:13
Trường đấu CPC5